Próza naturizmu


I.
                    
Próza naturizmu (lyrizovaná próza)


          literatúra medzivojnového obdobia -začiatky 30tych rokov


          koniec 1.sv.vojny, hospodárska kríza a predtucha 2.sv.vojny -pocit zničenia etických a morálnych hodnôt


          prostredníctvom literatúry zdôrazňujú určité hodnoty, ktoré sa vytratili –snaha obnoviť citovosť


          obava o existenciu rozumu; veľký priestor citom


          inšpirácia Francúzskou regionalistickou literatúrou -(Giono, Ramuz)


          vyznieva ako manifest ľudskosti v dobe odľudšťovania


          prostredie dediny -dedinský človek je viac spätý s prírodou


          regionalizmus -námety s určitého dedinského a horského prostredia -Orava, Liptov, Kysuce


          človek v symbióze- ale i v kontraste s prírodou


          nechuť k civilizačným javom


          subjektívnosť -osobné prežívanie; svojské videnie sveta


          fantazijné videnie svetarozprávkové a baladické príbehy


          mýtické predstavy -vymyslené situácie -mýtus života, prírody a lásky, odvahy a cti


          odklon od sociálnych problémov a ideovosti; zameranie na človeka, jeho psychiku a prírodu


          ide o etické hodnoty -čistá jednoduchá etika hrdinov


          hrdinovia -zvláštni, výnimoční, v atypických situáciách


          „Príroda je dejotvorný činiteľ.“ -naturizmus -príroda vstupuje do deja


          kratšie žánre, lyrizácia prejavu -básnické prostriedky, vnútorný monológ; ja -rozprávanie, expresívnosť, emocionálnosť; rytmická stavba textu („verše v próze“); redukcia sujetu


          alúzie -odvolanie sa na biblické motívy